ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติ

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

                   โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมมีประวัติโดยย่อดังนี้

                ขุนพนมพนารักษ์ นายอำเภอธาตุพนมเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาถ่อน ๑  อาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีมงคลเป็นสถานที่เรียน ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี (เงินบำรุงการศึกษาครัวเรือนละ ๑ บาท)  มีนักเรียนประมาณ ๓๐ คน โดยมี  นายจันทา  ทองออน เป็นครูใหญ่

                ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้ย้ายจากวัดศรมงคล มาอาศัยอยู่ศาลาการเปรียญวัดเสถียรพร(วัดเหนือ) ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนาถ่อนวัดเสถียรพร

                ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ นายกอ  ไชยคราม พร้อมคณะได้มอบที่ดิน ๒๐ ไร่ และอาคารเรียน ๑ หลัง

                ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านนาถ่อนใหญ่    (นาถ่อนวิทยานุกูล) ต่อมากำนันกอ  ไชยครามและคณะ ได้มอบที่ดินเพิ่ม รวมเป็น ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๔๐.๗ ตารางวา ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

                ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ ชั้น ป. ๑-๗

                ปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น ยกพื้นสูง ๔ ห้องเรียน       แบบ ๐๑๗ และต่อมาต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน  และอาคารชั่วคราว ๑ หลัง บ้านพักครู ๘ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง

                ปี พ.ศ. ๒๕๑๕, ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น ยกพื้นสูง ๔ ห้องเรียน       แบบ ป ๑ ฉ จำนวน ๒ หลัง และต่อมาต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีกหลังละ 4 ห้องเรียน

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลังสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนจึงเปิดสอนชั้น ป.๑-๖

                ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านนาถ่อนใหญ่ (นาถ่อนวิทยานุกูล ) เป็น โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ผลงานที่ควรกล่าวถึงคือ

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับรางวัลที่ ๑ โรงเรียนจัดการศึกษาดีเด่น  ของจังหวัดนครพนม

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับรางวัลที่ ๒ ของจังหวัดนครพนมในการประกวดโรงเรียนประเภทชุมชนและศูนย์อนามัยเขต ๔ ขอนแก่นให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดนครพนม

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.)

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ได้รื้ออาคารเรียน หลังที่ ๑ และนำวัสดุต่อเติมหอประชุม และได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๓ เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ และ ๒

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม (สปจ.นครพนม) ได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับอนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพ นายอุทัย  ไชยคราม เลื่อนและแต่งตั้งเป็น ผู้อำนายการโรงเรียนระดับ ๘

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ จาก สมศ. และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต ๑ ทักษะภาษาไทย (SP2) ได้รับโล่และเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  โครงการโรงเรียนปลอดเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตจากงบแปรญัตติ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตจากงบแปรญัตติ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๕๕๙,๘๐๐ บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน