ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปพระธาตุพนมเปล่งรัศมี มีช่อกัลปพฤษ์แนบคารวะสองข้างองค์พระธาตุพนม ใต้ฐานพระธาตุเป็นคำปรัชญาโรงเรียน "ความรู้ คู่ศีลธรรม"  มาจากภาษาบาลี  วิชา สทฺธิ สีล ธมฺ เมน ปวตตฺติ
ครูนาถ่อนวิย์