ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
 
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รับราชการวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๕๑

 
 

 

นางภรินทร ดวงสีจันทร์
นางภรินทร   ดวงสีจันทร์
ตำแหน่ง   ครู   คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 รับราชการวันที่   ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๑

 
นางเจียมรักษ์ ทาทอง
นางเจียมรักษ์ ทาทอง
ตำแหน่ง   ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นางพิมพ์บุญ ชื่นตา
นางพิมพ์บุญ ชื่นตา
ตำแหน่ง   ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา

 
นางสาวจันทิมา นามสาย
นางสาวจันทิมา นามสาย
ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นางสาวปภัชญา บัวสาย
นางสาวปภัชญา บัวสาย
ตำแหน่ง   ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นางสาวหทัยกาญจน์ มาภา
นางสาวหทัยกาญจน์ มาภา
ตำแหน่ง   ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นายคุณากรณ์ สุขมอญ
นายคุณากรณ์ สุขมอญ
ตำแหน่ง   ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 รับราชการวันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑
 
นางสาวเขมสรณ์ กุลนะ
นางสาวเขมสรณ์ กุลนะ
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 
นางสาวพธู แสงสว่าง
นางสาวพธู แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 
นางสาวดวงนภา หาญเสนา
นางสาวดวงนภา  หาญเสนา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา  ปริญญาตรี 
เอก  การจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
เริ่มเข้าทำงาน  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

 
นายบรรจง ไตรขัน
นายบรรจง  ไตรขัน
ตำแหน่ง  นายช่างไม้  ชั้น ๓
การศึกษา  มศ.๕
วันรับการบรรจุ  ๓  มกราคม  ๒๕๒๒
เลขที่ตำแหน่ง  ๑๑๙๐๕