ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร
นายประเสริฐ พลอาสา
 
นายประเสริฐ  พลอาสา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา
ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา
รับราชการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๒
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๕๑

 
 

 

นางเนตรนภา ยศประสงค์
นางเนตรนภา  ยศประสงค์
ตำแหน่ง   ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
 รับราชการวันที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๓๗
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๖๓

 
นางภรินทร ดวงสีจันทร์
นางภรินทร   ดวงสีจันทร์
ตำแหน่ง   ครู   คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 รับราชการวันที่   ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๑

 
นางเจียมรักษ์ ทาทอง
นางเจียมรักษ์ ทาทอง
ตำแหน่ง   ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นางพิมพ์บุญ ชื่นตา
นางพิมพ์บุญ ชื่นตา
ตำแหน่ง   ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา

 
นางสาวจันทิมา นามสาย
นางสาวจันทิมา นามสาย
ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นางสาวปภัชญา บัวสาย
นางสาวปภัชญา บัวสาย
ตำแหน่ง   ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นางสาวหทัยกาญจน์ มาภา
นางสาวหทัยกาญจน์ มาภา
ตำแหน่ง   ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นายคุณากรณ์ สุขมอญ
นายคุณากรณ์ สุขมอญ
ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 รับราชการวันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑
 
นางสาวเขมสรณ์ กุลนะ
นางสาวเขมสรณ์ กุลนะ
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 
นางสาวดวงนภา หาญเสนา
นางสาวดวงนภา  หาญเสนา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา  ปริญญาตรี 
เอก  การจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
เริ่มเข้าทำงาน  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

 
นายบรรจง ไตรขัน
นายบรรจง  ไตรขัน
ตำแหน่ง  นายช่างไม้  ชั้น ๓
การศึกษา  มศ.๕
วันรับการบรรจุ  ๓  มกราคม  ๒๕๒๒
เลขที่ตำแหน่ง  ๑๑๙๐๕