ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร
นายประเสริฐ พลอาสา
 • นายประเสริฐ  พลอาสา 
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกสังคมศึกษา
  ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา
 •  รับราชการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๒
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๕๑

นายวีระศักดิ์ ศารีสมุทร

 • นายวีระศักดิ์  ศรีสมุทร  ตำแหน่ง  ครู
 • วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกบริหารการศึกษา    
 • รับราชการวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๔
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๗๙
นางศุภลักษณ์ กุลนะ
 • นางศุภลักษณ์  กุลนะ 
 • ตำแหน่ง  ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกสังคมศึกษา
 •  รับราชการวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๗๒
นางอัจฉราวดี ชื่นตา
 • นางอัจฉราวดี   ชื่นตา
 • ตำแหน่ง   ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกภาษาอังกฤษ
 •  รับราชการวันที่   ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๖๙
นางเนตรนภา กุลศิริ
 • นางเนตรนภา  กุลศิริ
 • ตำแหน่ง   ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกการศึกษาปฐมวัย
 •  รับราชการวันที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๓๗
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๖๓
นางภรินทร ดวงสีจันทร์
 • นางภรินทร   ดวงสีจันทร์
 • ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีี เอกการศึกษาปฐมวัย
 •  รับราชการวันที่   ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๒๒๑
นางสาวดวงนภา หาญเสนา
 • นางสาวดวงนภา  หาญเสนา
 • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • การศึกษา  ปริญญาตรี
 • เอก  การจัดการทั่วไป
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
 • เริ่มเข้าทำงาน  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
นายบรรจง ไตรขัน
 • นายบรรจง  ไตรขัน
 • ตำแหน่ง  นายช่างไม้  ชั้น ๓
 • การศึกษา  มศ.๕
 • วันรับการบรรจุ  ๓  มกราคม  ๒๕๒๒
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๑๑๙๐๕