ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.19 KB 73
บทเรียนออนไลน์Excel Word Document ขนาดไฟล์ 864.9 KB 68
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.38 MB 74
เอกสารระบบประกัน6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 55
เอกสารระบบประกัน5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 52
เอกสารระบบประกัน4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 67
เอกสารระบบประกัน3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 991.53 KB 59
เอกสารระบบประกัน2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.57 KB 61
เอกสารPBL ป.1-1.9 66
เอกสารPBL ป.1-1.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 73
เอกสารPBL ป.1-1.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 65
เอกสารPBL ป.1-1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 66
เอกสารPBL ป.1-1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 70
เอกสารPBL ป.1-1.4 64
เอกสารPBL ป.1-1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 84
เอกสารPBL ป.1-1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 334
เอกสารPBL ป.1-1.1 81
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 247
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.24 KB 398
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 78
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 134
ตารางวิเคราะห์โครงสร้างบูรณาการPBLรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 89
แนวทางการรายงานและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการPBL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.69 KB 86
แนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการPBL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.27 KB 95
คู่มือนิเทศลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 87
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้4-6 81
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้1-3 70
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 67
โลโก้เครือข่าย JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.9 KB 242
วิวสนามโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 326.93 KB 820
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.49 KB 689