ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ พลอาสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทร
ครู คศ.3