ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางภรินทร ดวงสีจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางเนตรนภา กุลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2